Quan hệ cổ đông

Một số hình ảnh Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

Hoi dong quan tri mơi ra mat dai hoi 1

     Thành viên Hội đồng quản trị.

 

 

Ban kiểm soát mới ra mắt đại hội 1

Ban kiểm soát khóa 2014 – 2019.

 

Chia tay Hội đồng quản trị 1

  Ông Phạm Ngọc Tuân  – Phó tổng Giám đốc thường trực Tập đoàn T&T tặng hoa và quà tri ân

Nguyên thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2015

 

Các đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 1

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.